«Δεν έπρεπε να οριστούν παιχνίδια στην Κόρινθο»

«Δεν έπρεπε να οριστούν παιχνίδια στην Κόρινθο»

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αθώωσε την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή αναφορικά με την «μετακόμιση» της ΠΑΕ σε άλλη πόλη, λέγοντας πως η διοργανώτρια αρχή δεν θα έπρεπε να ορίσει τα παιχνίδια των Αχαιών στην Κόρινθο.

Μάλιστα η Ερασιτεχνική δεν άφησε ασχολίαστη την απόφαση της ΕΕΑ, ενώ μεταξύ άλλων εξέφρασε το παράπονο της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα οικονομικά της ΠΑΕ.

Το δελτίο Τύπου της Ερασιτεχνικής αναφέρει:

Όσον αφορά το 2ο αίτημα της Π.Γ.Ε. για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ, η ΕΕΑ όλως περιέργως ουδόλως ασχολήθηκε με το αίτημά μας και δεν κάνει καμία αναφορά στην απόφαση της για το θέμα αυτό. Το σωματείο μας ήδη απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία στον κ. Κοντονή για την ελλιπή αντιμετώπιση της καταγγελίας μας από την ΕΕΑ.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

Ακολουθεί η απόφαση της ΕΕΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 9ης Ιουλίου 2015
Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως συγκροτήθηκε με την υπ'αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΣΟΕΚ/141969/6880/1716/37 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 408/ΥΟΔΔ/08.06.2015) συγκείμενη από τους:
Κωνσταντίνο Παπαλάκη Πρόεδρος
Ηλία Αρκούδη Μέλος
Παναγιώτη Περάκη Μέλος
Κωνσταντίνο Μανταίο Μέλος
Ειρήνη Μαρούπα Μέλος
Γεράσιμο Ρίκο Αναπληρωματικό Μέλος
Δημήτριο Παπασπύρου Αναπληρωματικό Μέλος
Δημήτριο Σμυρνάκη Αναπληρωματικό Μέλος
συνεδρίασε στα γραφεία της, στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης την καταγγελία της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 περί αλλαγής έδρας και οικονομικές οφειλές.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισηγήτρια κα. Μαρούπα, εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης αυτής και διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.3 του ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3057/2002 και ισχύει, "Η έδρα της εταιρίας πρέπει να συμπίπτει κατά την ίδρυση της με την έδρα του αθλητικού σωματείου. Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και γνώμη της οικείας ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου".

Συναφώς στο άρθρο 76 παρ.1 εδαφ.β' ορίζεται ότι "Για τη συγχώνευση μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και για την αλλαγή έδρας ή επωνυμίας, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. αθλητικών σωματείων".

Στην παρούσα περίπτωση, η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση με την υπ'αριθμ:225/11.05.15 καταγγελία της ενώπιον της Επιτροπής στρέφεται κατά της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 λόγω λήψης αποφάσεως μεταφοράς της έδρας της ΠΑΕ στην Κόρινθο και ύπαρξη οικονομικών οφειλών.

Από τα υπάρχοντα στο φάκελο της ΠΑΕ έγγραφα στοιχεία, τα προσκομισθέντα υπομνήματα των δυο πλευρών και την ακρόαση των παρισταμένων εκπροσώπων προέκυψε ότι ουδέποτε κατετέθη στην Επιτροπή σχετικό αίτημα μεταβολής της έδρας της ΠΑΕ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 66 ν.2725/99 και ως εκ τούτου η έδρα της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 παραμένει στην Πάτρα.

Βέβαια, η ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ αποκρούοντας τους ισχυρισμούς του αθλητικού σωματείου, διατείνεται ότι αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης να ζητήσει τον ορισμό νέας αγωνιστικής έδρας στην Κόρινθο, όπου και τελεί τους αγώνες. Μια τέτοια όμως εν τοις πράγμασι μεταβολή της έδρας καθόλου δεν δικαιολογείται, δοθέντος ότι, από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, που προσκομίστηκαν, προέκυψε σαφώς ότι το γήπεδο της Παναχαϊκής, το οποίο βρίσκεται μέσα στην πόλη, είναι απολύτως κατάλληλο για διεξαγωγή των αγώνων. Τέλος, η αναφερθείσα κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ύπαρξη οφειλής της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας προς το ιδρυτικό σωματείο σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μεταφοράς της έδρας, έστω και αγωνιστικής, σε άλλη πόλη».