Νέα προγράμματα ΟΑΕΔ 2020: Έτσι θα πάρετε 1.100 ευρώ – Λήγει η προθεσμία

Νέα προγράμματα ΟΑΕΔ 2020: Έτσι θα πάρετε 1.100 ευρώ – Λήγει η προθεσμία

ΟΑΕΔ 2020 Προγράμματα: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το Β’ κύκλο υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποιήσης Δεξιοτήτων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.

Αντικείμενο της Πράξης είναι:

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (αναλύονται παρακάτω)

Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ

Η Πράξη απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην πράξη

Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ

Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

ΟΑΕΔ Προγράμματα 2020: Τα προγράμματα Κατάρτισης

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

Στέλεχος διαχείρισής εφοδιαστικής αλυσίδας

Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

Πωλητής Λιανικής

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.

ΟΑΕΔ Προγράμματα 2020: Τα μόρια/κριτήρια αξιολόγησης

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 30 μόρια

Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, έως 25 μόρια

Ηλικία υποψηφίου, έως 15 μόρια

Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία, έως 5 μόρια

Εκπαιδευτικό επίπεδο, έως 10 μόρια

Ένταξη σε ευπαθή ομάδα, έως 10 μόρια

Προστατευόμενο/α τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω, έως 5 μόρια

ΟΑΕΔ Προγράμματα 2020: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας (τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες συνεχόμενης ανεργίας)

Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μισθωτήριο κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του ΑΣΔΑ (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2019, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται)

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2))

ΟΑΕΔ Προγράμματα 2020: Μοριοδοτούμενα Δικαιολογητικά

Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2019

Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης από οικείο Ασφαλιστικό Φορέα (https://www.efka.gov.gr/el/) για την απόδειξη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας

Τίτλο σπουδών που δήλωσε ο/η Αιτών/ούσα στην αίτησή του/της (απολυτήριο, τίτλο άλλων σπουδών, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)

Αν ο/η αιτών/ούσα εμπίπτει σε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:

Είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή έχει Προστατευόμενο/α Τέκνο/α ΑΜΕΑ (ανήλικα ή/και ενήλικα) 67% και άνω (ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού μελών): Πιστοποιητικό Αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή και πιστοποιητικά σε ισχύ, από τις ακόλουθες Υγειονομικές Υπηρεσίες: Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

Πρώην χρήστης ουσιών : Βεβαίωση από οργανισμό απεξάρτησης

Πρώην κρατούμενος : Αποφυλακιστήριο

Μετανάστης : Άδεια παραμονής

Πρόσφυγας : Άδεια Διαμονής

Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας: Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.)

Άτομο που διαβιοί σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούμενο από φτώχεια : Βεβαίωση από Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ή Βεβαίωση Λήψης Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Παλιννοστούντες:

Αντίγραφο ΑΔΤ ή ελληνικού διαβατηρίου

Β. Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο ελληνικού Δήμου πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να αναγράφεται η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και να αποτυπώνονται όλες οι τυχόν μεταβολές σχετικά με την ιθαγένειά του

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 20.00

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα training.asda.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι μη επιλεγέντες υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, μόνο μέσω e-mail στο: enstaseis@asda.gr συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έγγραφο (έγγραφο υποβολής ένστασης) και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά εφόσον χρειαστούν.

Πηγή: xristika.gr