Έκτακτο επίδομα 700 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Έκτακτο επίδομα 700 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Έκτακτο επίδομα 700 ευρώ: Με κοινή υπουργική απόφαση εγκρίθηκε το έκτακτο επίδομα των 700 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση στους μαθητευομένους των ΙΕΚ και της Τάξης Μαθητείας.

Σε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, ανάπτυξης, επενδύσεων και Παιδείας θα δοθεί οικονομική ενίσχυση στους μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και σε όσους βρίσκονται στην Τάξη Μαθητείας και είχαν ενεργή σύμβαση κατά την έναρξη των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Το ποσό θα ανέρχεται στα 700€ και για να αποδοθεί στους δικαιούχους θα πρέπει να έχουν τις συμβάσεις μαθητείας καθώς και το σχετικό έντυπο από το ΕΡΓΑΝΗ

Πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ16/154871/ΓΓ4, ΦΕΚ 5057/Β/17-11-2020, Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς του COVID 19.

Στους μαθητευόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 5005892, οι οποίοι είχαν ενεργή σύμβαση μαθητείας κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι

11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 783), καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους βασικής ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της επιβολής του μέτρου, ήτοι 11.3.2020 της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού σε κάθε γεωγραφική περιοχή, μέχρι την επαναλειτουργία τους, ήτοι 18.5.2020 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55323/13.5.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 1844).

Το σύνολο των δαπανών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070129. Οι δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης των μαθητευομένων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα μαθητείας χρηματοδοτούνται από το επιλέξιμο προς συγχρημα- τοδότηση σκέλος του προϋπολογισμού της Πράξης, οι δε δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης των μαθητευομένων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη μαθητεία, θα βαρύνουν το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως προβλέπεται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014.

Ως δικαιολογητικά για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζονται:

οι υπογεγραμμένες συμβάσεις μαθητείας των μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με MIS 5005892, που φυλάσσονται στα Επαγγελματικά Λύκεια και

τα στοιχεία των ενεργών συμβάσεων μαθητείας από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 11.3.2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16838/10.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 783).

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα καταβάλει α) την έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας και β) τις πλήρεις βασικές ασφαλιστικές εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας θα πραγματοποιηθεί στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητευόμενων της πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», με MIS 5005892.

Πηγή: xristika.gr