Λογαριασμοί ρεύματος - ΔΕΗ: Νέα μεγάλη αλλαγή

Λογαριασμοί ρεύματος - ΔΕΗ: Νέα μεγάλη αλλαγή

«Παγώνουν» οι χρεώσεις Κοινής Ωφελείας στους λογαριασμούς ρεύματος της ΔΕΗ

Την αναστολή χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για διάστημα πέντε μηνών, από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως τις 21 Μαρτίου 2022, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με την τροπολογία αναστέλλεται η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) των μνημονευόμενων κατηγοριών καταναλωτών (βιομηχανικής χρήσης μέσης και χαμηλής τάσης, αγροτικής χρήσης μέσης τάσης κ.λπ.), κατά την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.11.2021 έως και 31.3.2022.

Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί, με υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης (συνολικό ποσό των οφειλών των χρεώσεων Υ.Κ.Ω προς εξόφληση, χρόνος και τρόπος εξόφλησης μετά τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου, συνυπολογισμός καταβληθέντων χρεώσεων από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τους καταναλωτές των μνημονευόμενων κατηγοριών κ.λπ.).

Όπως σημειώνεται στην τροπολογία, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση ΥΚΩ στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών.

Ο κατηγορίες για τις οποίες «παγώνει» η χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας είναι οι εξής:

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ>13GWh

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

Γενικής χρήσης ΜΤ

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA

Αγροτικής χρήσης ΜΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA

Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται, καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί αναστολής καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών ΥΚΩ.

Σε δόσεις το φυσικό αέριο

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους προμηθευτές φυσικού αερίου για την εξόφληση, με διακανονισμό (αζημίως και ατόκως για αυτούς, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις) προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, των χρηματικών ποσών σχετικά με τις χρεώσεις χρήσης -δυναμικότητας και ενέργειας - Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου που αντιστοιχούν στους πελάτες τους, για την περίοδο κατανάλωσης από 1.11.2021 έως και 31.12.2021. Αντίστοιχα, οι προμηθευτές επιμερίζουν προς είσπραξη στους λογαριασμούς κατανάλωσης, τις σχετικές χρεώσεις των οικιακών καταναλωτών, που αφορούν την ίδια περίοδο κατανάλωσης, ανεξάρτητα της σύναψης ή μη του κατά τα ανωτέρω διακανονισμού εξόφλησης.