ΑΟ Τρίκαλα: Ξεκίνησε η κάλυψη του ΜΚ

ΑΟ Τρίκαλα: Ξεκίνησε η κάλυψη του ΜΚ

Το ΔΣ του ΑΟ Τρίκαλα ενημέρωσε τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους πως η διαδικασία για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της θεσσαλικής ΠΑΕ έχει ήδη ξεκινήσει.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και αποτελείται από 5.000 μετοχές με την τιμή της καθεμίας να κοστολίγεται στα 60 ευρώ.

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει: «Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Του Προσωρινού ∆ιοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στα Τρίκαλα, Απόλωνος 5, Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και το διακριτικό τίτλο "Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε." νόμιμα εκπροσωπούμενης.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της υπ'αριθ. 01/31-08-2015 απόφασης του προσωρινού ∆.Σ. της Π.Α.Ε με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και το διακριτικό τίτλο "Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε.", καλεί τα μέλη του ιδρυτικού της αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ", να ασκήσουν μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, το δικαίωμα συμμετοχής στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια διεύθυνση της εποπτεύουσας αρχής και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 28/08/2015 με αριθμό μητρώου 135754960000, ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 ευρώ έκαστης.

Τα μέλη του σωματείου που είναι ταμειακώς εντάξει και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να καταβάλουν σε μετρητά στον υπ' αριθμόν 012414-017-5001-01 (Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας) λογαριασμό της Π.Α.Ε., το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που επιθυμούν.

Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν μετοχές της Π.Α.Ε. άνω του 2% του μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού:

α) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

β) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων ενός εκάστου των τριών τελευταίων ετών.

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι στα άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα του ν. 2725/99 όπως ισχύει.

δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του ν.2725/99 (πειθαρχικές παραβάσεις για τις οποίες του έχει επιβληθεί ποινή στέρησης φιλάθλου ιδιότητας) ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους έχει επιβληθεί.

Εάν κάποιο μέλος αποκτήσει ποσοστό μετοχών που υπερβαίνει το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε., θα πρέπει να υποβάλλει προς την ΕΕΑ και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Π.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου από τα μέλη του σωματείου, οι μετοχές θα διατεθούν προς τα εγγεγραμμένα μέλη ανάλογα με το ποσό που κατέβαλλε κάθε ένα από αυτά, το δε πλεονάζον ποσό θα επιστραφεί στα μέλη που το κατέβαλλαν. Η απόκτηση μετοχών της Π.Α.Ε. υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.

Τρίκαλα 08/09/2015
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πρόεδρος & ∆/νων Σύμβουλος: Κουτανίτης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Μηλιώτης Αθανάσιος
Μέλος: Ευθύμιος Τρικαλιώτης
Μέλος: Σελεμέκος Κυριάκος
Μέλος: Ζιούτος Γεώργιος».